Pređite na sadržaj
Jezik stranice sr / RS
Jezik stranice

Portal radnih města MANUVIA je podeljen na samostalne regije na osnovu tržišta rada. Istovremeno imate mogućnost da prevedete informacije na traženi jezik.

Srpski
Srbija

Privatnost

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI (primenjivo od dana 21.08.2019. godine)

Privredno društvo INTEREA DOO NOVI SAD, sa sedištem na adresi Sremska 2a/1/6, Novi Sad, matični broj: 21351903 (u daljem tekstu: „Rukovalac podataka“), kao agencija za zapošljavanje koja obavlja poslove zapošljavanja u skladu sa zakonom, prilikom saradnje sa Vama može obrađivati Vaše lične podatke, te Vam u cilju poštovanja svih prava ustanovljenih relevantnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, ovim putem dostavlja informacije vezane za obradu Vaših ličnih podataka.

RUKOVALAC PODATAKA O LIČNOSTI:

Rukovalac podataka o ličnosti je Privredno društvo INTEREA DOO NOVI SAD, sa sedištem na adresi Sremska 2a/1/6, Novi Sad, matični broj: 21351903.

e-mail: info@interea.rs
broj telefona: 021/30 12 523
adresa za poštu: Sremska 2a, I/6, 21000 Novi Sad

Lice odgovorno za zaštitu podataka o ličnosti: Sanja Vižlina

e-mail: sanja.vizlina@interea.rs
broj telefona: 0698013251
adresa za poštu: Sremska 2a, I/6, 21000 Novi Sad

SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Vaše podatke o ličnosti možemo obrađivati u svrhe pružanja usluga koje spadaju u našu delatnost, kao i u cilju izvršenja obaveza koje su relevantnim propisima Republike Srbije ustanovljene na strani agencije koja obavlja poslove zapošljavanja, a posebno:

 • Radi obaveštavanja o mogućnostima i uslovima zapošljavanja;
 • Posredovanja u zapošljavanju u inostranstvu, odnosno povezivanja lica koje traži zaposlenje sa poslodavcem radi zasnivanja radnog odnosa ili drugog radnog angažovanja;
 • Povezivanja ponude i tražnje na tržištu rada;
 • Vršenja preliminarne selekcije lica koja traže zaposlenje, uzimajući u obzir uslove za rad na određenom poslu kod poslodavca, kao i vrstu i nivo obrazovanja, zanimanje, znanje i veštine i radno iskustvo lica koje traži zaposlenje – putem testiranja, organizovanja intervjua i slično;
 • Upućivanja lica koje traži zaposlenje poslodavcu radi izbora za zasnivanje radnog odnosa ili radnog angažovanja;
 • Pružanja usluga pripreme i prevoda dokumentacije za pribavljanje vize, dozvole za boravak i rad u inostranstvu, pribavljanje ovih dozvola;
 • Radi organizovanja i obezbeđivanja troškova prevoza u inostranstvo;
 • Radi vođenja evidencija koje smo u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti Republike Srbije i propisima donetim na osnovu ovog zakona dužni voditi;
 • Radi obezbeđivanja troškova opštih, sanitarnih i specijalističkih zdravstvenih pregleda i izdavanja uverenja o zdravstvenoj sposobnosti;
 • Radi informisanja o uslovima života i rada, pravima i obavezama na radu, oblicima i načinu zaštite u skladu sa ugovorom o zapošljavanju u inostranstvu i pravima po povratku sa rada iz inostranstva;
 • Radi dokazivanja postupanja u skladu sa obavezama koje kao agencija koja se bavi poslovima zapošljavanja imamo na osnovu Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i drugih relevantnih propisa Republike Srbije, a posebno radi dostavljanja izveštaja i evidencija nadležnim organima.

PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Vaše podatke o ličnosti obrađivaćemo na osnovu Vaše saglasnosti koja je dobrovoljna i koja se nalazi u Prilogu 2 ovog obaveštenja. Obrada Vaših podataka o ličnosti je neophodna pre svega kako bismo mogli da Vam pružimo usluge koje spadaju u poslove zapošljavanja i koje su bliže objašnjene u delu koji reguliše svrhe obrade. Shodno navedenom, ukoliko ne date saglasnost za obradu Vaših podataka o ličnosti, bićemo onemogućeni da Vam navedene usluge pružimo.

Imate pravo da u svakom trenutku opozovete svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti. Nakon opoziva saglasnosti, obrada Vaših podataka o ličnosti je nedozvoljena i isti će biti obrisani. Opoziv saglasnosti međutim ne utiče na dopuštenost obrade podataka o ličnosti pre opoziva.

Određene kategorije podataka o ličnosti (Grupa I) dužni smo obrađivati radi vođenja evidencija, dostavljanja izveštaja nadležnom organu i izvršenja drugih obaveza u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti Republike Srbije i propisima donetim u skladu sa ovim zakonom. Shodno navedenom, osnov obrade ovih podataka o ličnosti je poštovanje pravnih obaveza od strane naše Kompanije kao Rukovaoca podataka, a koje pravne obaveze ista ima agencija koja obavlja poslove zapošljavanja. U ovom domenu, a u cilju zakonitog postupanja u poslovanju, Vaši podaci o ličnosti ne mogu biti obrisani, sve dok je obrada takvih podataka o ličnosti neophodna za izvršavanje naših pravnih obaveza.

KATEGORIJE LIČNIH PODATAKA:

GRUPA I Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti Republike Srbije i Pravilnikom o bližoj sadržini podataka i načinu vođenja evidencija u oblasti zapošljavanja regulisana je i precizirana naša obaveza vođenja evidencija u oblasti zapošljavanja. Vođenje navedenih evidencija podrazumeva prikupljanje i obradu pojedinih kategorija Vaših podataka o ličnosti, te je u skladu s tim, osnov obrade u pogledu ovih kategorija podataka o ličnosti izvršenje pravnih obaveza naše Kompanije kao Rukovaoca podataka. U ovu grupu podataka o ličnosti spadaju podaci koji se odnose na:

 1. Ime i prezime,
 2. Pol,
 3. Jedinstveni matični broj građana,
 4. Datum i mesto rođenja – državu, opštinu,
 5. Prebivalište i adresu stana,
 6. Kontakt telefon, e-mail
 7. Državljanstvo, stalno nastanjenje ili privremeni boravak, izdatu radnu dozvolu,
 8. Datum prijave na evidenciju,
 9. Invalidnost i procenu radne sposobnosti,
 10. Obrazovni profil / zvanje,
 11. Zanimanje,
 12. Obrazovnu ustanovu u kojoj je stečen obrazovni profil / zvanje,
 13. Posredovanje i rezultate pri posredovanju,

GRUPA II Pored gore navedenih podataka, na osnovu Vaše saglasnosti možemo prikupljati i obrađivati i druge Vaše lične podatke koji su sadržani u sledećoj dokumentaciji:

 1. Pasošu,
 2. Uverenju iz kaznene evidencije, uverenju da nije pokrenut krivični postupak i da nije pokrenuta istraga i uverenju da nije pokrenut krivični postupak pred Višim sudom u Beogradu – Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal i Odeljenjem za ratne zločine,
 3. Ugovoru o radu koji zaključite našim posredovanjem,
 4. Internoj dokumentaciji naše Kompanije koju potpisujete,
 5. Izveštajima o izvršenim lekarskim pregledima,
 6. Izvod iz medicinske dokumentacije

RADNJE OBRADE:

U odnosu na gore navedene podatke o ličnosti i u gore navedene svrhe možemo preduzimati sledeće radnje obrade: prikupljanje, beleženje, prepisivanje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje putem prenosa ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmeštanje i na drugi način činjenje nedostupnim.

PRISTUP PODACIMA O LIČNOSTI:

Pristup podacima o ličnosti imaće za to ovlašćena lica i odeljenja unutar naše kompanije koja moraju biti upoznata sa Vašim podacima o ličnosti kako bi mogla da sprovode aktivnosti koje su povezane sa pružanjem naših usluga. U odnosu na ova lica postoji dužnost čuvanja navedenih podataka kao poverljivih.

Pristup podacima o ličnosti imaće i pravna lica sa kojima ostvarujemo dugogodišnju kontinuiranu i konstantnu poslovnu saradnju regulisanu Ugovorima o poslovno tehničkoj saradnji. U pogledu svakog od navedenih subjekata, zaštita Vaših podataka o ličnosti obezbeđena je u okviru samog Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji ili posebnim ugovorom.

PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI:

Uzimajući u obzir da se naša Kompanija bavi posredovanjem u zapošljavanju u inostranstvu, Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneti poslodavcima u inostranstvu koji su nam prijavili potrebu za zapošljavanjem. Listu poslodavaca u inostranstvu koji su nam prijavili potrebu za zapošljavanjem možete videti na (LISTA SE AŽURIRA).

Poslodavci sa gore navedene liste nalaze se na teritoriji Češke Republike i Slovačke Republike, pri čemu su obe države istovremeno članice Evropske Unije i članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka.

Pristup podacima o ličnosti imaće i subjekti koji za potrebe pripreme dokumentacije za zapošljavanje u inostranstvu obavljaju poslove prevoda dokumentacije. Navedeni subjekti mogu biti subjekti sa teritorije Republike Srbije, Češke Republike ili Slovačke Republike.

Osim ukoliko ovo obaveštenje o privatnosti ne nalaže drugačije ili ukoliko niste drugačije obavešteni u bilo kom našem obaveštenju, Vaše lične podatke ne prenosimo u neku drugu zemlju ili međunarodnu organizaciju koja nije članica Evropske Unije ili članica Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka.

ROK ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI:

Ukoliko posredstvom naše Kompanije dođe do realizacije zaposlenja, Vaši podaci o ličnosti biće obrađivani u periodu od 3 godina. U protivnom, rok obrade podataka o ličnosti iznosi 1 godinu.

Ukoliko koristite svoje pravo na brisanje podataka o ličnosti koji se o Vama obrađuju i to u pogledu podataka o ličnosti koji se prikupljaju i obrađuju na osnovu Vaše saglasnosti, gore navedeni rokovi neće se primenjivati.

Navedeno se ne primenjuje na podatke o ličnosti koji su definisani u Grupi I dela koji reguliše kategorije ličnih podataka koji se obrađuju na osnovu izvršenja pravnih obaveza naše Kompanije kao Rukovaoca podataka, u kom slučaju će se podaci o ličnosti obrađivati za vreme trajanja navedenih obaveza.

PRAVA POVODOM OBRADE:

Povodom obrade Vaših podataka o ličnosti imate sledeća prava:

 • pravo na obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, odnosno pravo da zahtevate i dobijete dodatne informacije vezane za obradu Vaših podataka o ličnosti,
 • pravo na pristup, odnosno uvid u Vaše podatke o ličnosti koje obrađujemo,
 • pravo da dobijete kopiju podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
 • pravo da zahtevate ispravku, dopunu i ažuriranje podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
 • pravo da zahtevate brisanje Vaših podataka o ličnosti,
 • pravo na ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti,
 • pravo na prenosivost Vaših podataka o ličnosti koje podrazumeva Vaše pravo da podatke koje ste nam prethodno dostavili primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i da navedene podatke prenesete drugom licu ili da zahtevate da mi navedene podatke neposredno dostavimo drugom licu.

Ukazujemo da u cilju ispunjenja pravnih obaveza naše Kompanije kao Rukovaoca podataka koje podrazumevaju obradu Vaših podataka o ličnosti koji su definisani u Grupi I dela koji nosi naziv Kategorije ličnih podataka, a koje su ustanovljene Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i propisima donetim na osnovu ovog zakona nećemo moći postupiti po Vašem zahtevu za brisanje podataka o ličnosti, sve dok je obrada neophodna za ispunjenje ovih obaveza.

Pored gore navedenih prava, imate pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

PRILOZI:

PRILOG 1

PRILOG 2

OBAVEŠTENJE:

Zabranjeno je svako objavljivanje i/ili slanje i/ili razmena sadržaja na društvenim mrežama, portalima, forumima, odnosno generalno na internetu, u medijima i u drugim sredstvima javnog objavljivanja i informisanja, kojima se krše postojeći pravni propisi, a koji sadržaji su preteći, vulgarni, uvredljivi, rasistički ili šovinistički te štetni na bilo koji drugi način, odnosno kojima lica ispoljavaju agresivno ponašanje, izražavaju govor mržnje i slično.

Zabranjeno je svako obavljivanje i/ili slanje i/ili razmena informacija za koje potencijalni kandidat/lice koje traži zaposlenje zna ili pretpostavlja da nisu istinite, a posebno imajući u vidu da bi takvo postupanje moglo naneti štetu drugim potencijalnim kandidatima/licima koja traže zaposlenje, potencijalnim poslodavcima i agenciji.

Pojašnjenja radi, agencija za zapošljavanje, kao nosilac poslova zapošljavanja, u postupku posredovanja u zapošljavanju u zemlji i inostranstvu, ima obavezu i odgovornost da vrši pažljivu i detaljnu selekciju lica koja traže zaposlenje zasnovanu na objektivnim kriterijumima. Ovu obavezu agencija ima prvenstveno prema poslodavcima, kao i prema svim ostalim radnicima kod navedenih poslodavaca, a sve u cilju stvaranja i održavanja odgovorajućeg i prigodnog radnog okruženja, odnosno mirnih i zdravih uslova za rad.

Dodatno, agencija ima obavezu očuvanja poslovnog ugleda i reputacije poslodavaca, kao i sopstvenog poslovnog ugleda i reputacije, te obavezu isključenja i/ili minimiziranja reputacionih rizika.

Imajući u vidu sve navedeno, od lica koja traže zaposlenje i povodom navedenog sarađuju sa agencijom, očekuje se odgovorno ponašanje i savesno postupanje, odnosno poštovanje zabrane obavljivanja i/ili slanja i/ili razmene informacija za koje potencijalni kandidat/lice koje traži zaposlenje zna ili pretpostavlja da nisu istinite, a posebno imajući u vidu da bi takvo postupanje moglo naneti štetu drugim potencijalnim kandidatima/licima koja traže zaposlenje, potencijalnim poslodavcima i agenciji.

Poslodavac svakako zadržava pravo da samostalno odlučuje o izboru lica koja će zaposliti ili radno angažovati, a agencija zadržava pravo da iskoristi sve pravno raspoložive opcije kao način reagovanja na gore opisana ponašanja.